مدیریت کالا و سیستم کدینگ (بارکد، RFID)

از مهمترين و اساسي ترين بخشها  در يك سيستم يكپارچه و جامع ، سيستم مديريت اطلاعات پايه و پيكربندي آن مي باشد كه كار اصلي آن تعریف و ورود صحيح و يكپارچه اطلاعات و نظارت و کنترل بر نحوه ثبت و پردازش آنها ميباشد.

امکان تعریف کالا به صورت ماتریسی همزمان (جنس، رنگ و سایز)

امکان تعیین کد کالا بصورت خودکار نسبت به مشخصات آن یا بصورت سریالی و یا دستی

امکان تعریف گروه کالا

امکان تعریف طبقه کالا بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطوح

امکان تعریف واحد کالا

امکان تعریف تعریف  رنگ  و جنس کالا

امکان تعریف تعریف  سایز کالا

امکان تعریف تعریف بسته بندی (سری کار )

امکان افزودن  10 فیلد اختیاری  به کالا

ایجاد خودکار بارکد به تفکیک رنگ و سایز

 امکان ایجاد و نوشتن تگ RFID برای هر کالا به تفکیک رنگ وسایز

امکان چاپ موردی بارکدها

امکان اختصاص بارکد دستی، پنج فیلد آزاد به هر رنگ و سایز کالا

امکان تعیین روش ارزیابی کالا (فایفو،میانگین ویا ویژه)

امکان تعیین قیمت های فروش متفاوت برای کالا

\