مدیریت تولید و بهای تمام شده

نرم افزار گیو در قسمت تولید با فراهم آوردن امکان مدیریت هزینه های تولید و جلوگیری از وقوع هزینه ای اضافی

می تواند منجر به افزایش بازدهی مجموعه ها شود.

علاوه بر امکان محاسبه بهای تمام شده، امکان محاسبه دقیق حقوق و دستمزد پرسنل مجموعه را خواهید داشت.

بدیهی می باشد که نظارت و کنترل بر موجودی انبار مواد اولیه و کالای تولید شده در هر مجموعه تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و کلیه این موارد در قسمت تولید نرم افزار گیو در نظر گرفته شده است.

برخی از امکانات قسمت تولید نرم افزار گیو به شرح زیر است :

 • مکانیزه شدن جریان تولید : تعریف سبک ، ایستگاه های کاری و خط تولید، پرسنل ایستگاه ها و میزان دستمزد آنها، سربار ثابت
 • درخت محصول (BOM): تعریف فرمول مصرف مواد، خدمات و هزینه سربار متغیر
 • مدیریت فرایند تولید از ابتدای سفارش تا انتهای تولید محصول
 • کنترل موجودی مواد اولیه انبار و پیش بینی احتیاجات مواد اولیه
 • پیش بینی بهای تمام شده
 • محاسبه بهای تمام شده محصولات
 • صدور اسناد مرجع حسابداری
 • گزارش خدمات
 • گزارش مصرف مواد
 • گزارش هزینه دستمزد
 • گزارش سربار تولید
 • فیش تجمیعی حقوق و...

\