مدیریت انبار و موجودی

مدیریت انبار و موجودی

 • امکان تعریف انبار ها به صورت نا محدود
 • امکان اختصاص انبارها
 • ثبت موجودی اول دوره هر انبار
 • ثبت اسناد ورودی به انبار (خرید، برگشت از فروش، رسید اضافه موجودی، رسید تولید)
 • ثبت اسناد خروجی از انبار ( فروش، برگشت از خرید، حواله ضایعات، حواله کسر موجودی، مصرف مواد اولیه تولید، انتقال از انبار)
 • امکان تبدیل بسته بندی ها به یکدیگر ( سری کار های مختلف) و صدور خودکار سند های مربوطه
 • انبارگردانی به صورت مکانیزه (با استفاده از Data Collector بارکدخوان بیسیم) یا شمارش دستی
 • انبارگردانی یک کالا، یک گروه، یک طبقه یا یک انبار به صورت سه مرحله ای و صدور خودکار سند های مربوطه
 • گزارش موجودی کالا ها به صورت کلی یا به تفکیک رنگ و سایز
 • گزارش موجودی کالاها در تاریخ معین بر حسب طبقه ، گروه ، تفکیک رنگ و سایز
 • گزارش کاردکس ریالی و مقداری کالا
 • گزارش ماتریسی جدول موجودی کالا
 • گزارش ارسال کالا
 • گزارش نقطه سفارش کالا
 • گزارش کسورات و اضافات کالا
 • گزارش مصرف مواد اولیه
 • گزارش انتقالات کالا به صورت کلی یا تفکیک شده
 • گزارش اختلافات موجودی کالا
 • گزارش خلاصه گردش کالا (مقایسه انبار و کالا به صورت کلی و جزیی موجودی و فروش و...)
 • گزارش ارزش کالا در انبار های مختلف

\