صندوق فروشگاهی

به جز ثبت فاکتور فروش
میتوانید فاکتور را به صورت مانده بدهی صادر نمایید
عملکرد روزانه خود را ببینید

مشخصات مشتریان خود را ثبت کنید و...

\